Наказ "Про затвердження Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах"


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
11.08.2004 N 651
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 серпня 2004 р.
за N 1036/9635

Про затвердження Положення про порядок
організації індивідуальної та групової роботи
в позашкільних навчальних закладах
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки
N 1123 ( z1322-08 ) від 10.12.2008 }

     Відповідно до  статті  18  Закону  України  "Про  позашкільну 
освіту" ( 1841-14 ) та з метою розвитку та підтримки здібних,
обдарованих і талановитих вихованців (учнів і слухачів)
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок організації
індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних
закладах, що додається.
2. Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам
управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських держадміністрацій довести Положення про порядок
організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних
навчальних закладах до відома керівників позашкільних навчальних
закладів системи освіти.
Міністр В.Г.Кремень
ПОГОДЖЕНО
Голова Державного комітету України
з питань фізичної культури і спорту М.П.Костенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
11.08.2004 N 651
(у редакції наказу
Міністерства освіти
і науки України
від 10.12.2008 N 1123
( z1322-08 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 серпня 2004 р.
за N 1036/9635

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок організації індивідуальної
та групової роботи в позашкільних навчальних
закладах

I. Загальні положення
1.1. Індивідуальна та групова робота в позашкільних
навчальних закладах (далі - індивідуальна та групова робота) є
однією з форм організації позашкільної освіти і проводиться з
метою розвитку та підтримки обдарованих і талановитих вихованців
(учнів і слухачів), здобуття ними практичних навичок та оволодіння
знаннями в сфері науки, культури, мистецтва, фізичної культури та
спорту для задоволення їх потреб у професійному самовизначенні і
творчій самореалізації. До індивідуальної та групової роботи можуть також залучатися
вихованці (учні і слухачі) з обмеженими можливостями з метою
соціальної адаптації в суспільстві, залучення їх до активної
творчої діяльності. Індивідуальна робота організовується з вихованцем (учнем і
слухачем) відповідно до можливостей, інтересів, нахилів,
здібностей з урахуванням його бажань, віку, психофізичних
особливостей, стану здоров'я. Групова робота організовується у разі здійснення навчання з
вихованцями (учнями і слухачами) за відповідними програмами або
окремими предметами.
1.2. Індивідуальна та групова робота організовується за
напрямами позашкільної освіти відповідно до типових навчальних
планів і типових навчальних програм для гуртків, клубів, секцій,
відділень, відділів, студій та інших творчих об'єднань, що
затверджуються центральними органами виконавчої влади, у сфері
управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади, а також
згідно з навчальними планами і навчальними програмами,
затвердженими відповідними місцевими органами виконавчої влади.
1.3. До індивідуальної та групової роботи залучаються
вихованці (учні й слухачі), які потребують професійної допомоги
для поглиблення знань відповідно до їх творчих здібностей і
обдарованості та вдосконалення набутих навичок, умінь, підготовки
сольних номерів, партій, підвищення спортивної майстерності.
1.4. Індивідуальна та групова робота в позашкільних
навчальних закладах здійснюється працівниками з вищою педагогічною
або іншою фаховою освітою.
II. Організація індивідуальної
та групової роботи
2.1. Індивідуальна та групова робота організовується в
позашкільному навчальному закладі для вихованців (учнів і
слухачів) цього закладу і проводиться з використанням різних
організаційних форм проведення навчально-виховного процесу:
заняття, урок, індивідуальне заняття, групове заняття,
фізкультурно-оздоровчі та навчально-тренувальні заняття,
репетиція, практична робота в лабораторіях, майстернях, теплицях,
на науково-дослідних земельних ділянках, сільськогосподарських та
промислових підприємствах, на природі, а також з використанням
інших форм, передбачених статутом позашкільного навчального
закладу. Групові заняття можуть організовуватися також у формі: об'єднання груп для проведення репетицій оркестрових,
вокальних, хореографічних, хорових, театральних, циркових, інших
колективів, постановки спектаклів, шоу-програм, концертів; екскурсій, експедицій; спортивних, туристських змагань, змагань із
спортивно-технічних і прикладних видів спорту; походів, конкурсів, акцій, зльотів, виставок. Індивідуальні заняття можуть організовуватися також у формі: навчання гри на музичних інструментах, постановки голосу (або
вокалу), читання нот з листа; індивідуальної трюкової, хореографічної, конкурсної
підготовки; консультацій для слухачів, кандидатів у члени та
дійсних членів Малої академії наук України з
науково-дослідницької, експериментальної, пошукової,
конструкторської та винахідницької роботи,
краєзнавців-дослідників; пошукової роботи в архівах, бібліотеках, музейних сховищах; проведення дослідів, лабораторних досліджень, спостережень,
обробки та узагальнення результатів пошуково-дослідницької роботи,
комп'ютерної обробки спостережень; підготовки до участі в конкурсах, проектах, програмах
дослідницького спрямування, у спортивних, туристських змаганнях,
змаганнях із спортивно-технічних і прикладних видів спорту.
2.2. Індивідуальна та групова робота може проводитись у
приміщеннях позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних
навчальних закладів, навчально-виробничих комбінатів, підприємств,
організацій, вищих навчальних закладів, наукових установ, на базі
спортивних будівель, дитячо-підліткових і спортивних клубів,
стадіонів відповідно до укладених договорів із зазначеними
закладами та установами.
2.3. Підставою для організації індивідуальної та групової
роботи є: наявність відповідних годин у типових навчальних планах і
типових навчальних програмах для гуртків, клубів, секцій,
відділень, відділів, студій та інших творчих об'єднань, що
затверджені центральними органами виконавчої влади, у сфері
управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади, а також
у навчальних планах і навчальних програмах, що затверджені
відповідними місцевими органами виконавчої влади; розклад занять
(уроків). У позашкільних навчальних закладах сфери освіти та фізичної
культури і спорту організація індивідуальної та групової роботи
здійснюється за навчальними програмами з видів спорту,
затвердженими центральним органом виконавчої влади у сфері
фізичної культури і спорту, річними планами навчально-тренувальних
занять навчальних груп, планами навчально-тренувальних занять,
індивідуальними планами підготовки спортсменів груп спортивного
вдосконалення і вищої спортивної майстерності, затвердженими
керівником закладу.
2.4. Чисельний склад груп, у яких передбачається
індивідуальне навчання, становить від 1 до 5 вихованців (учнів і
слухачів). Чисельний склад груп у початкових спеціалізованих мистецьких
навчальних закладах системи Міністерства культури і туризму
України визначається типовими навчальними планами, затвердженими
Міністерством культури і туризму України. Чисельний склад груп у закладах фізичної культури і спорту
незалежно від підпорядкування, типів і форм власності визначається
відповідно до навчальних програмам з видів спорту, затверджених
центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і
спорту.
2.5. Зміст проведеної індивідуальної та групової роботи
обліковується в журналі проведення гурткової роботи. Керівник позашкільного навчального закладу та його заступники
з навчальної, навчально-виховної роботи систематично здійснюють
контроль за веденням журналів і забезпечують їх зберігання.
2.6. Педагогічні працівники та тренери-викладачі позашкільних
навчальних закладів, які здійснюють індивідуальну та групову
роботу, самостійно обирають форми і методи навчання і виховання з
урахуванням вимог Положення про позашкільний навчальний заклад,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001
N 433 ( 433-2001-п ), і положення про відповідний тип
позашкільного навчального закладу. Оплата їх праці здійснюється відповідно до чинного
законодавства. { Положення в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 1123
( z1322-08 ) від 10.12.2008 }
Директор департаменту
професійно-технічної освіти В.В.Супрун

Оригінал документу: 
Comments