Вимоги до письмового оформлення авторських навчальних програм (2008 р)

Вимоги до письмового оформлення авторських навчальних програм гуртків, творчих об’єднань позашкільних навчальних закладів

Авторська навчальна програма це спроектований керівником гуртка, творчого об’єднання (автором або авторським колективом) на основі власної методичної концепції навчально-виховний процес, спрямований на оновлення змісту та якості позашкільної освіти з урахуванням рівнів класифікації гуртків (початковий, основний, вищий) і Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України (затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22.07.2008  № 676).

Основні структурні елементи авторської навчальної програми гуртка, творчого обєднання:

§  титульний аркуш (містить назву програми, інформацію про контингент вихованців для яких вона призначена, прізвище, ім’я, по батькові автора, його посада та місце роботи);

§  пояснювальна записка (обґрунтовує актуальність, мету, основні завдання програми, принципи та концептуальні підходи до організації навчально-виховного процесу, методи, прийоми, форми та засоби роботи з вихованцями, містить інформацію про апробацію);

§  навчально-тематичний план (представлений у вигляді структурованої таблиці, що містить інформацію про рівні, роки навчання, основні розділи програми та кількість годин на їх вивчення);

§  зміст програми (детально розкриває зміст розділів програми, теоретичних та практичних занять з вихованцями);

§  прогнозований результат реалізації програми (опис очікуваних результатів, вимоги щодо рівня та якості знань, умінь і навичок вихованців, шляхи їх діагностики);

§  додаткові елементи навчальної програми (основні дефініції, ключові поняття та терміни тощо);

§  використана та рекомендована література (для педагогічних працівників і вихованців).

Основні принципи побудови авторської програми гуртка, творчого обєднання:

§  відповідність програми завданням розвитку, навчання й виховання дітей та учнівської молоді;

§  науковість, систематичність і послідовність, відповідність навчального матеріалу програми рівню знань і розвитку дітей певного віку;

§  наступність у вивченні матеріалу;

§  взаємозвязок між навчальними предметами, який відображає природні звязки між явищами обєктивного світу (погодження змісту з програмами суміжних дисциплін);

§  врахування досвіду створення й апробації чинних аналогічних програм;

§  можливості для реалізації принципів диференціації та індивідуалізації у навчально-виховному процесі;

§  відповідність програми навчально-методичному та матеріально-технічному забезпеченню.

Вимоги до технічного оформлення авторської навчальної програми гуртка, творчого обєднання:

§  текст має бути викладений без помилок, поданий в одному примірнику на паперовому й електронному носіях;

§  вимоги до комп’ю­тер­ного набору: текстовий редактор Word, шрифт 14, Times New Roman, через 1,5 інтервали, з одного боку білого паперу формату А-4, всі береги (поля) – 20 мм; текстова частина – чорного кольору;

§  всі сторінки програми нумеруються, першою сторінкою вважається титульна, на якій цифра 1 не ставиться.

Автор гарантує, що навчальну програму створено виключно його творчою працею, і бере на себе повну відповідальність перед третіми особами за порушення авторських прав.

Додатки:

1.      Типові навчальні плани для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України (затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 22.07.2008  № 676).

2.      Алгоритм написання навчальної програми гуртка, творчого обєднання.

Додаток 1.

 

Типові навчальні плани

для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах

системи Міністерства освіти і науки України

(затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 22.07.2008  № 676)

 

 1. Для гуртків, секцій, студій та інших творчих об’єднань початкового рівня за напрямами:

 

 

 

Напрям

діяльності

Кількість годин

на тиждень 
1-й рік навчання
всього за рік
на тиждень 
2-й рік навчання
всього за рік

1.       

художньо-естетичний:

 

 

 

 

 

для однопрофільних

4 - 6

144 - 216

4 - 6

144 - 216

 

для багатопрофільних

4 - 10

144 - 360

4 - 10

144 - 360

2.       

туристсько-краєзнавчий

4 -  6

144 - 216

6

216

3.       

еколого-натуралістичний

4 - 6

144 - 216

6

216

4.       

науково-технічний

4 - 6

144 - 216

4 - 6

144 - 216

5.       

дослідно-експериментальний

4 - 6

144 - 216

6-8

216 - 288

6.       

фізкультурно-спортивний

6

216

6

216

7.       

військово-патріотичний

4 -  6

144 - 216

6

216

8.       

соціально-реабілітаційний

4

144

4 - 6

144 - 216

9.       

оздоровчий

4

144

4

144

10.   

гуманітарний

4

144

4 - 6

144 - 216

 

 1. Для гуртків, секцій, студій та інших творчих об’єднань основного рівня за напрямами:

 

 

 

Напрям

діяльності

Кількість годин

на тиждень 1-й рік навч.
всього
за рік
на тиждень
2-й рік навч.
всього
за рік
на тиждень 3-й рік навч.
всього
за рік
на тиждень
4-й рік навч.
всього
за рік

1.

художньо-естетичний:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

для однопрофільних

4 - 9

144-324

6 - 10

216 -360

6 - 1 0

216 -360

6 - 12

216 -432

 

для  багатопрофільних

4 - 12 (13)

144 -432 (468)

4 - 12 (13)

144 -432 (468)

4 - 12 (13)

144 -432 (468)

4 - 12 (13)

144 -432 (468)

2.

туристсько-краєзнавчий

6 - 9

216 -324

6 - 9

216 -324

6 - 9

216 -324

6 - 9

216 -324

3.

еколого-натуралістичний

4 - 6

144 -216

6

216

6 - 9

216 -324

6 - 9

216 -324

4.

науково-технічний

4 - 6

144 -216

6 - 9

216 -324

6 - 10

216 -360

6 - 12

216 -432

5.

дослідно-експериментальний

6 - 8

216 -288

6 - 8

216 -288

6 - 10

216 -360

6 -12

216 -432

6.

фізкультурно-спортивний

6

216

6

216

6 - 9

216 -324

6 - 9

216 -324

7.

військово-патріотичний

4 - 6

144-216

6

216

6-9

216 -324

6 - 9

216 -324

8.

соціально-реабілітаційний

4 - 6

144 -216

4 -  6

144 -216

6 - 9

216 -324

6 - 9

216 -324

9.

оздоровчий

4 - 6

144 -216

4 - 6

144 -216

6

216

6

216

 10.

гуманітарний

4 - 6

144 -216

4 - 9

144 -324

6 - 9

216 -324

6 - 9

216 -324

 

3. Для гуртків, секцій, студій та інших творчих об’єднань вищого рівня:

 

 

 

Напрям

діяльності

Кількість годин

на тиждень
1-й рік навч.
всього
за рік
на тиждень
2-й рік навч.
всього
за рік
на тиждень 3-й рік навч. всього
за рік
на тиждень
4-й рік навч.
всього
за рік

1.

художньо-естетичний:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

для однопрофільних

6 - 12

216  -432

6 - 12

216 -432

6 - 12

216 -432

6 - 12

216 -432

 

для багатопрофільних

4 - 12 (13)

144 -432 (468)

4 - 12 (13)

144 -432 (468)

4 - 12 (13)

144 -432 (468)

4 - 12 (13)

144 -432 (468)

2.

туристсько-краєзнавчий

6-9

216 -324

6 - 12

216 -432

6 - 12

216  -432

6 - 12

216 -432

3.

еколого-натуралістичний

6

216

6 - 9

216 -324

6 - 9

216 -324

6 - 9

216 -324

4.

науково-технічний

6 - 12

216 -432

6 - 12

216 -432

6 - 12

216 -432

6 - 12

324 -432

5.

дослідно-експериментальний

6 - 12

216 -432

6 - 12

216 -432

6 - 12

216 -432

6 - 12

216 -432

6.

фізкультурно-спортивний

6 - 9

216 -324

6 - 9

216 -324

9 - 12

324 -432

9 - 12

324 -432

7.

військово-патріотичний

6

216

6 - 9

216 -324

6 - 9

216 -324

6 - 9

216 -324

8.

соціально-реабілітаційний

6

216

6 - 9

216 -324

6 - 9

216 -324

6 - 9

216 -324

9.

оздоровчий

6

216

6

216

6 - 9

216 -324

6 - 9

216 -324

10.

гуманітарний

6

216

6

216

6 - 9

216 -324

6 - 9

216 -324
Додаток 2.

Алгоритм

написання навчальної програми гуртка, творчого об'єднання

1.  Пояснювальна записка

 • актуальність, новизна навчальної програми;

 • мета навчальної програми;

 • основні завдання програми;

 • загальні принципи організації навчально-виховного процесу (науковість, синтез інтелекту-альної і практичної діяльності, індивідуальний підхід, суб’єкт-суб’єктна взаємодія тощо);

 • терміни реалізації навчальної програми, тижневе навантаження (програма розрахована на ? років навчання по ? год. на рік (? занять на тиждень тривалістю ? год.));

 • засоби організації навчального процесу (апаратне, програмне, навчально-методичне забезпечення (ТЗН, навчальні посібники, методичні рекомендації, технологічні картки тощо));

 • навчальна програма пройшла апробацію впродовж ? років, має високу технологічність та ефективність, забезпечує досягнення прогнозованих результатів.2.  Навчально-тематичний план

Початковий (основний…) рівень - 1-й (2-й …) рік навчання

п/п

 

Назва теми

Кількість годин

Всього

Теорія

Практика

1.

Тема 1.

?

?

?

2.

Тема 2.

?

?

?

3.

Тема 3.

?

?

?

  4…

Тема 4…

?

?

?

        Разом

?

?

?


3.  Зміст програми

Тема 1. Оформлення пошукового або науково-дослідницького проекту

за допомогою текстового редактора Microsoft Word (21 год.)

Створення, форматування і збереження текстового документа. Закріплення норм письма, перевірка орфографії та граматики текстового документа. Зміна параметрів сторінки (полів, розмірів, джерела паперу). Додавання верхніх і нижніх колонтитулів…


Тема 2. Створення комп'ютерної презентації пошукового або науково-дослідницького проекту за допомогою програми Microsoft Power Point (21 год.)

Загальна характеристика програми Microsoft Power Point. Основні вимоги до структури, змісту та оформлення презентація. Планування змісту, розробки структури та сценарію презентації пошукового або науково-дослідницького проекту. Запуск, настроювання параметрів панелі інструментів і меню Microsoft Power Point. Створення структури презентації. Оздоблення презентації графічними елементами ...4.  Прогнозований результат реалізації програми та шляхи його діагностики

 • вихованці повинні знати (значення…, технічні можливості…, механізм…,

практичне використання…, методику роботи…);

 • вихованці повинні вміти (працювати..., використовувати.., володіти.., розробляти…)

По закінченню курсу навчання вихованці складають залік (кваліфікаційний екзамен)

і отримують посвідчення про позашкільну освіту державного зразка5. Використана (рекомендована) література

 • перелік використаної літератури;

 • перелік рекомендованої навчально-методичної літератури для педагогічних працівників;

 • перелік рекомендованої навчальної літератури для вихованців.

1. Дорошенко Ю. Комп’ютерна графіка в старших класах / Ю. Дорошенко. – К. : Вид. дім «Шкільний світ», 2005. – 128 с.

2. Габрусєв В. Інтернет. Мережеві технології / В. Габрусев // Інформатика. – 2005. – № 15-16. – С. 3-95.


--------------------------------------------

Оригінал документу:

http://kristti.com.ua/UserFiles/File/Vymogy_oformlennya_program.doc
Comments